Advanced
International Association for Suicide Prevention - Resources » Listing Details
ID:1092
Title:Vietnam - Ngày Thế giới Phòng chống Tự tử 2011
URL:http://www.iasp.info/wspd/2011_wspd_activities.php#vietnam
Description:Ngày thế giới phòng chống tự tử được tổ chức vào ngày 10/9 hàng năm. Mục đích của ngày này nhằm nâng cao nhận thức của tất cả mọi người trên thế giới rằng tự tử có thể ngăn ngừa được.
Category:World Suicide Prevention Day: 2008-2012: 2011: World Suicide Prevention Day - 2011 Activities: Asia: Vietnam